Klimatkompensation

De flesta av oss människor som bor i den industrialiserade världen orsakar skadliga utsläpp av koldioxid, bland annat genom vårt ökade resande. Ett sätt att minska den skadan är att kompensera sina utsläpp med minskningar någon annanstans i världen.

Detta förfarande kallas ”klimatneutralitet” och fungerar så att man betalar för lika många kilo eller ton koldioxidutsläpp man själv orsakat, som då inte släpps ut. Du har med det gjort dina utsläpp klimatneutrala. Genom Resias samarbete med Tricorona Climate Partner kan du som resenär hos Resia nu beräkna och kompensera dina koldioxidutsläpp.

Kontakta din resebyrå för att få veta mer om klimatkompensation.

Tricorona - frågor & svar

Hur vet jag att mina pengar kommer fram till projekten?
Tricorona garanterar att de alltid levererar den mängd koldioxidneutralisering som du köper. Om du köper du 2 ton så sker en utsläppsminskning med 2 ton i de projekt Tricorona investerar i. De kan lämna denna garanti eftersom de projekt Tricorona investerar i alla är CDM projekt, granskade och godkända av FN-organet UNFCCC under Kyotoprotokollet, med oberoende revision och beräkning av koldioxidminskning.
Dina pengar täcker naturligtvis också Tricoronas kostnader för att tillhandahålla denna tjänst.
Efter att du har köpt din klimatneutralisering, allokeras dina pengar till ett visst projekt. Du kan i efterhand spåra din insats, och ta reda på vilket projekt det blev.
 

Hur räknar ni?

Tricorona använder sig av en beräkningsmodell utvecklat av NTM, Nätverket för Transport och Miljö.
•Tricorona räknar den totala klimatpåverkan från alla växthusgaser, inte bara koldioxid. För flyget betyder detta att de multiplicerar koldioxidutsläppen med en faktor 2,7 (Radiative Forcing Index).

•Där utsläppsfaktorer varierar från land till land, t ex koldioxidintensiteten i elproduktionen, använder Tricorona siffror som gäller för det land som användaren väljer, alternativt en regional eller global schablon.

•Tricoronas modell och deras processer verifieras av oberoende tredje part, Det Norske Veritas, för att säkerställa dels att modellerna är vetenskapligt grundade och dels att de faktiskt tillämpar modellerna på det sätt som de beskriver.


Är korta flygningar mer skadliga än långa?
Grundprincipen är att långa flygningar gör mer klimatpåverkan är korta, då de kräver mer bränsle. Om man ser på klimatbelastningen per ressträcka kan man dock konstatera att längre flygningar har mindre utsläpp per kilometer, beroende på att bränsleförbrukningen per kilometer är mycket större vid start.

Svaret är alltså att korta flygningar har mer klimatpåverkan än långa per passagerarkilometer. En konsekvens av detta är att det alltid är bättre att flyga direkt mellan två destinationer än att mellanlanda.

Är det skillnad på charterflyg eller reguljärflyg?
I princip är det ingen skillnad, men charterbolagen, tillsammans med lågprisflyget, brukar vara bättre på att fylla sina plan fulla, vilket ger mindre miljöbelastning per passagerare.

Varifrån kommer underlaget i beräkningarna?
Tricorona får sina data från NTM, Nätverket för Transporter och Miljön. NTM får underlaget till sin modell från ICAO (International Civil Aviation Organization), efter bearbetning av FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut).

Hur exakt är resultatet?
Resultatet baseras på en uppskattning av bränsleförbrukningen, vilken varierar stort vid varje flygning, t.ex. beroende på om det är med eller motvind, kösituationen vid start och landning mm. Totalt sett kan man dock betrakta resultatet som ett bra medelvärde för den beräknade flygningen.

Hur beräknas priset på koldioxidcertifikaten jag köper?
Priset du betalar är beräknat utifrån ett tonpris och de beräknade utsläppen i koldioxidekvivalenter. Tonpriset är beroende av ett antal faktorer. Störst påverkan har naturligtvis kostnaden för att genomföra det underliggande projektet (t ex vindkraftverket), men också faktorer såsom kostnader för certifiering (hos FN) och projektrevisioner (utförda av en oberoende tredje part). I takt med att projekten i portföljen byts in och ut varierar priset över tiden.

Priset anges inklusive MOMS för privatpersoner och exklusive MOMS för organisationer.

Tas det hänsyn till vilken klass jag flyger i?
I dagens modell tas ingen hänsyn till vilken klass som resenären reser i, men Tricorona utvärderar sina modeller löpande i diskussion med oberoende experter.

Kan jag flyga hur mycket som helst med Tricorona Green, med gott samvete, om jag klimatkompenserar?
Nej, Tricorona Green legitimerar inte flygresor. Det är endast ett sätt att begränsa klimatpåverkan för de flygresor som du tycker att du måste göra. Det bästa sättet att minska klimatpåverkan är att resa mindre och med mindre belastande transportmedel. Men det går inte alltid att undvika en flygresa och då erbjuder Tricorona Green ett sätt att neutralisera klimatpåverkan.

Välkommen till Resia! Välj ett kontor nedan.

Om du har några frågor så tveka inte att ringa. Du kan också skicka ett meddelande och lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.

Läs mer om oss

Upp