Generella resevillkor som gäller när du handlar i en av Resias resebyråer (ej på resia.se)

För att göra en bokning hos Resia måste du ha fyllt 18 år. I butik kan du även om du är under 18 år göra en bokning om du har målsmans godkännande via skriftligt intyg. Minderårig resenär måste ha flygbolagets godkännande för att få resa utan målsman.

Resenären är skyldig att kontrollera att stavningen av namnet i bokning, bekräftelse och biljett stämmer överens med stavningen av namnet i passet.


Resenären är ansvarig för att den e-postadress som angivits är korrekt så att korrespondens, bekräftelse och/eller färdhandlingar kan erhållas på överenskommet sätt. Resenären är vidare ansvarig för att kontrollera färdhandlingar samt villkor för sin resa.


Resenären är ansvarig att kontrollera flygtider och eventuella tidtabellsändringar på både ut- och hemresan.


Resia följer flygbolagens bokningsregler som vanligtvis är mycket stränga. De flesta biljetter kan inte bokas om eller återbetalas.

Förmedling av flygbiljetter

1. Tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor tillämpas vid förmedling av biljetter till konsumenter för transport av resenärer med flyg. Om flygbiljett ingår i en paketresa enligt lag (1992:1672) om paketresor ska dessa villkor inte tillämpas.

 

2. Avtalets ingående

Vid beställning av flygbiljett gäller de betalningsregler som anges av Resia.

Resenären ska oavsett beställningssätt få en bekräftelse. Bekräftelsen ska lämnas i pappersform eller skickas i ett elektroniskt meddelande såsom e-post, fax eller sms. I bekräftelsen ska ingå uppgifter om resmål, avgångs- och ankomsttid, pris samt namn på avtalsslutande flygbolag och det eller de flygbolag som utför flygningen.

Avtalet är bindande för parterna när Resia har bekräftat resenärens beställning enligt föregående stycke, samt resenären har erlagt anmälningsavgift, alternativt slutlikvid.

 

3. Kontakt, uppgift, överlåtelse av flygbiljett m.m.

Resia kan behöva kontakta resenären t.ex. vid ändringar i den köpta flygresan. Resenären är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadresser. Resenären är även skyldig att löpande kontrollera om han eller hon har mottagit meddelanden från Resia. Resia ansvarar inte för eventuell skada som uppkommer för resenären vid ändring i den köpta flygresan om Resia på ett korrekt sätt har meddelat resenären om ändringen.

Korrekt namn ska anges på flygbiljetten. Stavningen av namn på flygbiljetten måste stämma överens med stavningen i passet. Det är resenärens ansvar att ange och kontrollera korrekta uppgifter gällande namn på samtliga resenärer.
Resia ansvarar för skador som uppstår till följd av felaktig information från Resia. Resenären är dock skyldig att lämna korrekta uppgifter under bokningsprocessen samt kontrollera att uppgifterna stämmer i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljett så fort han eller hon mottagit dessa. Om någon uppgift inte stämmer, ska resenären omgående informera Resia. Om resenären inte meddelar Resia fel i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljett, som resenären upptäckt eller borde ha upptäckt, ansvarar inte Resia för skada som uppstår till följd av detta. Resia ska, på resenärens begäran och om så är möjligt, korrigera felaktiga uppgifter. Resia har rätt till ersättning för de kostnader korrigeringen medför samt för Resias administrativa kostnader. Om felet orsakats av Resia har Resia inte ha rätt till sådan ersättning

Flygbiljetter är personliga. Om inte annat särskilt framgår av flygvillkoren är det inte möjligt att överlåta flygbiljetten till annan resenär.

 

4. Ansvar

Resia uppträder endast som förmedlare åt det eller de flygbolag som utför transporten. Resia ansvarar således inte för flygresans fullgörande eller för eventuella tidtabellsändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra liknande händelser. Eventuella anspråk med anledning av sådana fel ska därför riktas direkt mot flygbolaget.

Resia ansvarar för sådana fel som byrån, genom oaktsamhet, orsakat, t.ex. fel i flygbiljett eller felaktig/missvisande information, om inte Resia kan visa att den inte varit oaktsam.

Resia ansvarar för att både resenären och flygbolaget accepterat avtalet, innan bekräftelse om bindande avtal lämnas till resenären.


5. Ändring av pris och andra villkor
Resia reserverar sig för flygbolagens eventuella prisändringar. Vid prisändring efter bokningstillfället, men innan avtalet är bindande, ska Resia kontakta resenären snarast, dock senast inom 24 timmar efter det att Resia fått kännedom om prisändringen.

Det förekommer att flygbolag vill ändra pris eller andra villkor efter att flygbolaget accepterat ett avtal med resenären. I sådana fall måste resenären vända sig direkt till flygbolaget med eventuella krav på ersättning eller hävning. Resia ska om möjligt bistå resenären med ombokning om resenären önskar det.


I vissa länder kan det tillkomma lokala avgifter och skatter som ska betalas i lokal valuta. Sådana skatter och avgifter ingår inte i biljettpriset.

 

6. Av- eller ombokning
För avbokning, ombokning eller namnändring av flygbiljett gäller flygbolagets regler, om inte Resias Trygghetsgaranti tecknats. Om avbokning, ombokning eller namnändring är tillåten av flygbolget tillkommer det, utöver den avgift som leverantören tar ut, en administrativ avgift för denna avbokning/ändring.

 

7. Trygghetsgaranti

Med Resias Trygghetsgaranti kan man boka av resan – före avgång från avreseorten - utan anledning. Som kund hos Resia ska man alltid kunna känna sig trygg om något oförutsett inträffar, oavsett om det handlar om sjukdom, flygbolagskonkurs eller ändrade planer. Trygghetsgarantin gäller även vid flygbolagskonkurs och ger dig hjälp att boka om din flygresa med annat flygbolag utan extra kostnad.


8. Pass, visum och vaccinationer
Vid flygresa utanför Sveriges gränser ska alltid pass, eller inom Schengen-länderna pass eller nationellt id-kort medtagas. Resenären ansvarar för att han eller hon har giltigt pass, vaccinationer och nödvändiga viseringar, om så krävs. Detta gäller även när detta krävs vid mellanlandning.


9. Flygtider/tidtabellsändringar
Samtliga tider anges i alltid i den lokala tiden i varje land. Flygbolagen kan ändra sina tidtabeller med kort varsel. Får Resia information från flygbolaget om tidtabellsändring, ska Resia om möjligt och snarast informera resenären om ändringen.
Resia ansvarar inte för flygbolagens tidtabellsändringar eller inställda flyg. Om resenären drabbas av skada, ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget. Resenären är alltid skyldig att kontrollera flygtider hos flygbolaget.

 

Paketresor arrangerade av någon annan arrangör än Resia

Vid beställning av paketresa arrangerad av annan arrangör än Resia gäller de betalningsregler som anges av respektive researrangör. Resia agerar i det här fallet som en förmedlande part. Arrangörens villkor för resan, inklusive villkor för av- och ombokning, gäller. Resia ska innan avtalet blir bindande lämna resenären information om var denne kan ta del av Arrangörens villkor. Sådan information kan exempelvis meddelas genom att Resia lämnar adressen till Arrangörens hemsida.

Resenären ska oavsett beställningssätt få en bekräftelse. Bekräftelsen ska lämnas i pappersform eller skickas i ett elektroniskt meddelande såsom e-post, fax eller sms. I bekräftelsen ska ingå uppgifter om resmål, avgångs- och ankomsttid, pris samt namn på avtalsslutande Arrangör.

Avtalet är bindande för parterna när Resia har bekräftat resenärens beställning enligt föregående stycke, samt resenären har erlagt anmälningsavgift, alternativt slutlikvid.

För att överenskommet pris skall gälla skall betalning ske på det sätt som varje Arrangör bestämt. Vid betalning (oavsett betalsätt) via Resia tillkommer en avgift för hantering av betalningen.

Resa som beställts ska vara betald inom den betalningsfrist som anges vid bokningstillfället och som anges på bekräftelsen. Betalas inte resan inom denna tid hävs avtalet automatiskt och resan avbokas.

Paketresor arrangerade av Resia

Resia följer Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor. Läs dessa villkor här: http://www.srf-org.se/lagar_regler/resebyrans_ansvar/paketresor/srf:s_villkor_for_paketresor

Kompletterande villkor för Paketresor arrangerade av Resia


Avbeställningsregler:
Vid avbokning av resa utan att Trygghetsgaranti tecknats, på sätt som anges i våra villkor, kan ingen återbetalning ske.


Betalning:
Om inte annat anges vid bokningstillfället skall hela resans pris betalas direkt när bokningen görs.


Överlåtelse av resa:
Det är inte möjligt att överlåta resa på annan person, utan överlåtelse skall anses som avbokning och nybokning.

Hotell

När du bokar genom Resia ingår du ett (juridiskt bindande) avtal med det hotell eller förmedlare av hotell du har valt. Från det att du har genomfört din bokning agerar Resia endast som förmedlare mellan dig och hotellet.

Avbokning av hotell:
Resia.se tar inte ut en avgift för avbokning av hotell. Vi rekommenderar dock att du uppmärksammar hotellets eventuella avbokningsavgift.

Bilhyra

För bokning av bil gäller respektive biluthyrares villkor.


När du bokar genom Resia ingår du ett (juridiskt bindande) avtal med den biluthyrare du har valt. Från att du har genomfört din bokning agerar Resia endast som förmedlare mellan dig och biluthyraren. Resia överför uppgifterna om din bokning till biluthyraren i fråga och Resia överför uppgifterna bekräftar bokningen å biluthyrarens vägnar.


Under vissa perioder har biluthyraren speciella regler för kostnad vid avbokning. Det kan få till följd att avbokad bil inte återbetalas.

Trygghetsgarantin

Med Resias Trygghetsgaranti kan man boka av resan utan anledning. Som kund hos Resia ska man alltid kunna känna sig trygg om något oförutsett inträffar, oavsett om det handlar om sjukdom, flygbolagskonkurs eller ändrade planer. Trygghetsgarantin gäller även vid flygbolagskonkurs och ger dig hjälp att boka om din flygresa med annat flygbolag utan extra kostnad.

Prisnivåer

Resans pris per person Premie Självrisk vid avbokning
0-1.000:- 95:- 95:-
1.001-2.000:- 195:- 195:-
2.001-5.000:- 295:- 295:-
5.001-10.000:- 495:- 495:-
10.001-15.000:- 695:- 695:-
15.001-20.000:- 895:- 895:-
20.001-25.000:- 1.095:- 1.095:-

Villkor för Resias Trygghetsgaranti

Avbokning av resa:
• Resias Trygghetsgaranti gäller på max 25.000 kr/person.
• Resias Trygghetsgaranti gäller för paketresor (arrangerade av Resia), bokningar av reguljärflyg, hotell, hyrbil, tåg-, båtresor (transportresor) och eventbiljetter med avresa endast från Sverige, Norge och Danmark.
• Resias Trygghetsgaranti tecknas i samband med bokning av resan och försäkringspremien betalas samtidigt som handpenningen.
• Resias Trygghetsgaranti måste finnas med på samma bokning (kvitto) som själva resan.
• Avbeställning måste ske minst 5 timmar före avgång från avreseorten. Vid endast hotellbokning måste avbokning ske dagen före ankomst till första hotellet. Det går inte att avboka delar av beställd resa
• Eventuella merkostnader för medresenärer omfattas inte av försäkringen och ersätts ej. Exempelvis om en person, bokad som en del av ett dubbelrum, avbokar sin resa, täcker skyddet inte eventuellt enkelrumstillägg för den person som reser.
• Avbeställning skall per telefon till någon av Resias resebyråer, eller på telefon 0771-92 92 92 eller på plats i någon av våra butiker. Om resebyrån är stängd skall avbokning ske direkt till flygbolag och/eller respektive hotell. I detta fall skall namn på den person som mottagit avbokningen noteras för att återbetalning skall kunna ske.
• Avbeställning kan ske oavsett orsak till avbeställningen. Det enda man inte får tillbaka är den premie som man betalat
för Resias Trygghetsgaranti samt en självrisk som är på samma belopp som premien.
• Återbetalning sker inom 1 vecka från avbokningen.

Flygbolagskonkurs:
• Vid flygbolagskonkurs ersätts den beställda flygbiljetten, vid bokning och köp av ny flygbiljett.
• Ingen självrisk debiteras resenären. Resia står för merkostnaden om ny flygbiljett blir dyrare, förutsatt att samma klass ombord bokas.
• Om ny flygbiljett blir billigare återbetalas inte mellanskillnaden.
• Eventuella ytterligare merkostnader ersätts ej.

Tvist

Resia och resenären bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna reklamationsnämnden och av allmän domstol.

Välkommen till Resia! Välj ett kontor nedan.

Om du har några frågor så tveka inte att ringa. Du kan också skicka ett meddelande och lämna dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig.

Läs mer om oss

Upp