Information om Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Paketresa

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Resia kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Resia enligt lag ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.

Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.

Resenärerna har kontaktuppgifter till Resia via sina dokument eller på www.resia.se/foretag

Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.

Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (t.ex. bränslepriser) och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8% av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, tex vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot avbokningsavgifter enligt paketets regler.

Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.

Om arrangören, eller i vissa medlemstater återförsäljaren, hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören, eller i tillämpliga fall återförsäljaren, hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

Resia har tecknat skydd vid obestånd hos Kammarkollegiet. Resenärer får kontakta denna enhet eller i tillämpliga fall den behöriga myndigheten, om tjänster inte tillhandahålls till följd av Resias obestånd.

Kammarkollegiet
Birger Jarlsgatan 16
114 34 Stockholm

Tel: 08-700 08 00
E-mail: resegarantier@kammarkollegiet.se

Sammanlänkad resa

Om du bokar ytterligare resetjänster för din resa omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302.

Därför kommer Resia inte att ansvara för att dessa ytterligare resetjänster fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från Resia kommer de resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat esearrangemang. I ett sådant fall har Resia, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till Resia för tjänster som inte fullgörs som en följd av Resias obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

Resia har tecknat skydd vid obestånd hos Kammarkollegiet.

Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten om resetjänsterna inte tillhandahålls till följd av Resias obestånd.

Kammarkollegiet
Birger Jarlsgatan 16
114 34 Stockholm

Tel: 08-700 08 00
E-mail: resegarantier@kammarkollegiet.se

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.