Resevillkor resor köpta på resia.se

För att göra en bokning hos Resia måste du ha fyllt 18 år. 

Resenären är skyldig att kontrollera att stavningen av namnet i bokning, bekräftelse och biljett stämmer överens med stavningen av namnet i passet.

Resenären är ansvarig för att den e-postadress som angivits är korrekt och skall omgående kontakta Resia om inte bokningsbekräftelsen kommer inom några minuter vid bokning på Resia.se, alternativt inte erhålls på överenskommet sätt vid bokning i butik. Vid bokning på resia.se sker all ordinarie korrespondens via e-post. Kontrollera därför e-postadressen regelbundet. Resenären är vidare ansvarig för att kontrollera färdhandlingar samt flygbolagsvillkoren för sin resa.

Flygtider och eventuella tidtabellsändringar för både ut- och hemresan är resenären ansvarig för att kontrollera.

Resia reserverar sig för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta resenären för eventuella förändringar av gjord bokning.

Resia följer flygbolagens bokningsregler som vanligtvis är mycket stränga. De flesta biljetter kan inte bokas om eller återbetalas. Vid bokning på Resia.se utfärdas resenärens biljetter omedelbart vid betalningstillfället.

Förmedling av flygbiljetter

1. Tillämpningsområde
Dessa allmänna villkor tillämpas vid förmedling av biljetter till konsumenter för transport av resenärer med flyg. Om flygbiljett ingår i en paketresa enligt lag (1992:1672) om paketresor ska dessa villkor inte tillämpas.

2. Avtalets ingående
Vid beställning av flygbiljett gäller de betalningsregler som anges av Resia. Flygbolagets villkor för resan, inklusive villkor för av- och ombokning, gäller. Resia ska innan avtalet blir bindande lämna resenären information om var denne kan ta del av flygbolagets villkor. Sådan information kan t.ex. meddelas genom att Resia lämnar adressen till flygbolagets hemsida.

Resenären ska oavsett beställningssätt få en bekräftelse. Bekräftelsen ska lämnas i pappersform eller skickas i ett elektroniskt meddelande såsom e-post, fax eller sms. I bekräftelsen ska ingå uppgifter om resenärens namn, resmål, avgångs- och ankomsttid, pris samt namn på avtalsslutande flygbolag och det eller de flygbolag som utför flygningen.

Avtalet är bindande för parterna när Resia har bekräftat resenärens beställning enligt föregående stycke.

Särskilt vid beställning via Internet
Flygbiljett som beställts via Internet ska vara betald inom den betalningsfrist som anges vid bokningstillfället. Betalas inte flygbiljetten inom denna tid hävs avtalet automatiskt och flygbiljetten avbokas.

Vid val av betalsätt Faktura blir bokningen bindande i samband med att du godkänner betalningsvillkoren även om du inte genomfört betalningsöverföringen till Klarna.

3. Kontaktuppgifter och meddelanden från resebyrån
Resia kan behöva kontakta resenären t.ex. vid ändringar i den köpta flygresan. Resenären är skyldig att lämna korrekta kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadresser. Resenären är även skyldig att löpande kontrollera om han eller hon har mottagit meddelanden från Resia. Resia ansvarar inte för eventuell skada som uppkommer för resenären vid ändring i den köpta flygresan om Resia på ett korrekt sätt har meddelat resenären om ändringen.

4. Namn och andra uppgifter
Korrekt namn ska anges på flygbiljetten. Stavningen av namn på flygbiljetten måste stämma överens med stavningen i passet. Det är resenärens ansvar att ange och kontrollera korrekta uppgifter gällande namn på samtliga resenärer.

Resenären är skyldig att lämna korrekta uppgifter under bokningsprocessen samt kontrollera att samtliga uppgifter stämmer i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljetter så fort han eller hon mottagit dessa. Om någon uppgift inte stämmer, ska resenären omgående informera Resia. Om resenären inte meddelar Resia fel i bokningsbekräftelse och/eller i flygbiljett, som resenären upptäckt eller bode ha upptäckt, ansvarar inte Resia för skada som uppstår till följd av detta. Resia ska, på resenärens begäran och om så är möjligt, korrigera felaktiga uppgifter. Resia har rätt till ersättning för de kostnader korrigeringen medför samt för Resias administrativa kostnader. Om felet orsakas av Resia har Resia inte rätt till sådan ersättning.

5. Överlåtelse av flygbiljett
Flygbiljetter är personliga. Om inte annat särskilt framgår av flygvillkoren är det inte möjligt att överlåta flygbiljetten till annan resenär.

6. Ansvar
Resia uppträder endast som förmedlare åt det eller de flygbolag som utför transporten. Resia ansvarar således inte för flygresans fullgörande eller för eventuella tidtabells¬ändringar, inställda flyg, förlorat bagage eller andra liknande händelser. Eventuella anspråk med anledning av sådana fel ska därför riktas direkt mot flygbolaget.

Resia ansvarar för sådana fel som byrån, genom oaktsamhet, orsakat, t.ex. fel i flygbiljett eller felaktig/missvisande information, om inte Resia kan visa att den inte varit oaktsam.

Resia ansvarar för att både resenären och flygbolaget accepterat avtalet, innan bekräftelse om bindande avtal lämnas till resenären.

7. Ändring av pris och andra villkor
Resia reserverar sig för flygbolagens eventuella prisändringar. Vid prisändring efter bokningstillfället, men innan avtalet är bindande, ska Resia kontakta resenären snarast, dock senast inom 24 timmar efter det att Resia fått kännedom om prisändringen.

Det förekommer att flygbolag vill ändra pris eller andra villkor efter att flygbolaget accepterat ett avtal med resenären. I sådana fall måste resenären vända sig direkt till flygbolaget med eventuella krav på ersättning eller hävning. Resia ska om möjligt bistå resenären med ombokning om resenären önskar det.

I vissa länder kan det tillkomma lokala avgifter och skatter som ska betalas i lokal valuta. Sådana skatter och avgifter ingår inte i biljettpriset.

8. Av- eller ombokning (namnändring)
För avbokning, ombokning eller namnändring av flygbiljett gäller flygbolagets regler. Om avbokning, ombokning eller namnändring är tillåten av flygbolget tillkommer det, utöver den avgift som leverantören tar ut, en administrativ avgift för denna avbokning/ändring. Avgiften är 495 SEK/per biljett.

9. Avbeställningsskydd
Denna bestämmelse ska inte tillämpas vid köp av avbeställningsförsäkring. Vid köp av avbeställningsförsäkring gäller försäkringsbolagets villkor.

I flygresans pris ingår inte avbeställningsskydd. Avbeställningsskydd tecknas separat och måste tecknas senast i samband med att resan bokas.

Om resenären har avbeställningsskydd får flygresan avbeställas i fall som anges nedan. Vid sådan avbeställning har resenären rätt att få tillbaka det resenären betalat för flygresan. Vid avbeställning har resenären inte rätt att få tillbaka det han betalat för avbeställningsskyddet.

Resenären har rätt att avbeställa flygresan om:

resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 4 drabbas av

a) allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

b) annan allvarlig händelse, t.ex. brand i bostaden, drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 4 och om händelsen är av sådan art att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

Resenären har även rätt att avbeställa flygresan om:

medresenär avbeställer sin resa med stöd av a) eller b) ovan och det är oskäligt att resenären ska genomföra resan utan medresenärens sällskap. Med medresenär avses i detta sammanhang en person i en grupp om högst fyra personer som vid ett och samma tillfälle bokat resa till samma resmål och som reser tillsammans.

Avbeställning enligt denna punkt ska ske omgående då orsaken till avbeställningen blir känd. Orsaken till avbeställningen ska senast på avresedagen styrkas med läkarintyg, polisanmälan, intyg från försäkringsbolag eller liknande dokumentation.

10. Pass, visum och vaccinationer
Vid flygresa utanför Sveriges gränser ska alltid pass, eller inom Schengen-länderna pass eller nationellt id-kort medtagas. Resenären ansvarar för att han eller hon har giltigt pass, vaccinationer och nödvändiga viseringar, om så krävs. Detta gäller även när visum krävs vid mellanlandning.

För inresa till Ryssland behöver svenska medborgare visum. Som turist söker du ditt visum  efter att ha fått en inbjudan från hotellet. Denna inbjudan söker du genom att direkt kontakta hotellet efter att du mottagit dina färdhandlingar. Du måste på egen hand sköta kontakten med hotellet. En inbjudan måste du ta med dig till ryska ambassaden som sedan kommer att behandla din visumansökan. Resia har ingen inblick eller påverkan på hotellets hantering av inbjudan eller på ambassandens beslut i visumärenden. Vid osäkerhet eller frågor gällande inbjudan och visum , vänligen kontakta ryska ambassaden.

11. Flygtider/tidtabellsändringar
Samtliga tider anges i alltid i den lokala tiden i varje land. Flygbolagen kan ändra sina tidtabeller med kort varsel. Får Resia information från flygbolaget om tidtabellsändring, ska Resia om möjligt och snarast informera resenären om ändringen.

Resia ansvarar inte för flygbolagens tidtabellsändringar eller inställda flyg. Om resenären drabbas av skada, ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget. Resenären är alltid skyldig att kontrollera flygtider hos flygbolaget.

Paketresor arrangerade av någon annan arrangör än Resia

Vid beställning av paketresa arrangerad av annan arrangör än Resia gäller de betalningsregler som anges av respektive researrangör. Resia agerar i det här fallet som en förmedlande part. Arrangörens villkor för resan, inklusive villkor för av- och ombokning, gäller. Resia ska innan avtalet blir bindande lämna resenären information om var denne kan ta del av Arrangörens villkor. Sådan information kan exempelvis meddelas genom att Resia lämnar adressen till Arrangörens hemsida.

Resenären ska oavsett beställningssätt få en bekräftelse. Bekräftelsen ska lämnas i pappersform eller skickas i ett elektroniskt meddelande såsom e-post, fax eller sms. I bekräftelsen ska ingå uppgifter om resmål, avgångs- och ankomsttid, pris samt namn på avtalsslutande Arrangör.

Avtalet är bindande för parterna när Resia har bekräftat resenärens beställning enligt föregående stycke, samt resenären har erlagt anmälningsavgift, alternativt slutlikvid.

För att överenskommet pris skall gälla skall betalning ske på det sätt som varje Arrangör bestämt. Vid betalning (oavsett betalsätt) via Resia tillkommer en avgift för hantering av betalningen.

Resa som beställts ska vara betald inom den betalningsfrist som anges vid bokningstillfället och som anges på bekräftelsen. Betalas inte resan inom denna tid hävs avtalet automatiskt och resan avbokas.

Paketresor arrangerade av Resia

Resia följer Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor. Läs dessa villkor här: http://www.srf-org.se/lagar_regler/resebyrans_ansvar/paketresor/srf:s_villkor_for_paketresor

Hotell

När du bokar på resia.se ingår du ett (juridiskt bindande) avtal med det hotell du har valt. Från det att du har genomfört din bokning agerar Resia endast som förmedlare mellan dig och hotellet. Resia överför uppgifterna om din bokning till hotellet i fråga och bekräftar bokningen å hotellets vägnar.

Resia samarbetar bland annat med EAN och du hittar deras villkor här.

Avbokning av hotell:

Resia.se tar inte ut en avgift för avbokning av hotell utan följer hotellets avbokningspolicy. Observera att många hotell återbetalar ej något alls efter att bokningen är gjord.

Bilhyra

För bokning av bil gäller respektive biluthyrares villkor.

När du bokar på resia.se ingår du ett (juridiskt bindande) avtal med den biluthyrare du har valt. Från att du har genomfört din bokning agerar Resia endast som förmedlare mellan dig och biluthyraren. Resia överför uppgifterna om din bokning till biluthyraren i fråga och bekräftar bokningen å biluthyrarens vägnar.

Under vissa perioder har biluthyraren speciella regler för kostnad vid avbokning. Det kan få till följd att avbokad bil inte återbetalas.

För avboking av hyrbil gäller hyrbilsföretagets villkor. Oberoende av hyrbilsföretagets villkor har Resia vid avbokning rätt till ersättning för administrativa kostnader.

Presentkort

Presentkort kan köpas i våra resebyråer eller på resia.se. Köparen väljer själv värdet på presentkortet. Presentkortet är giltigt 3 år från köptillfället , är opersonligt och kan överlåtas till tredje part. På Resia.se kan presentkortet i dagsläget av tekniska skäl endast användas för bokning av flyg eller flyg+hotell (ej charter eller enbart hotell). Presentkortet kan inte växlas mot kontanter.

Tvist

Resia och resenären bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna reklamationsnämnden och av allmän domstol.

Personlig reserådgivning

Nära dig i butik och online

Resia Trygghetsgaranti

Flexibla betalningslösningar

Kundnöjdhet 8.5 av 10 stars+trustpilot_liten.png

OBS!

Om du har bokat två enkelbiljetter innebär detta att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat, avbokas / ändras inte den andra flygningen med automatik, utan du måste själv boka om biljetten.Om biljetten inte är ombokningsbar är det du som står för kostnaden.